Oversen chce zvýšiť kvalitu života starších ľudí

Projekt Oversen - keep an eye on your beloved seniors je realizovaný v rámci výzvy BIN 01 2021 podpora inovácií a rozvoja podnikania (kód projektu 013)

Oversen získal grant z Nórska v sume 413 568€. Projekt bol spolufinancovaný v sume 72 983€ zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť seniorov a znížiť náklady na ich starostlivosť.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur.

Prioritami tohto obdobia sú:

:1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

:2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

:3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

:4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

:5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk